Algemene Voorwaarden
First Aid Marketing

Artikel 1: Definities

1.1    In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Content: Teksten, video’s, foto’s, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, symbolen, merken, handelsnamen, e.d. die door de Opdrachtgever worden aangeleverd i.v.m. de Werkzaamheden;

First Aid Marketing: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: First Aid Marketing gevestigd aan Zuidlarenstraat 57 Unit 2.02 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 86837524;

Opdrachtgever: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met First Aid Marketing een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen First Aid Marketing en de Opdrachtgever;

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;

Werk: De (mobiele) website, de softwareprogrammatuur, de tekst, het design, het advies, de afbeelding, het ontwerp en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet dat First Aid Marketing in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever oplevert of heeft opgeleverd;

Website: De website van de Opdrachtgever waarop de Overeenkomst betrekking heeft;

Werkzaamheden: Alle door First Aid Marketing ten behoeve van de Opdrachtgever uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden.

1.2   Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever, van toepassing op alle Overeenkomsten.

2.2   Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen First Aid Marketing en de Opdrachtgever, dan wordt de Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.3   Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts Schriftelijk worden overeengekomen.

2.4   Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door First Aid Marketing vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5   Indien First Aid Marketing niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat First Aid Marketing het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6   First Aid Marketing heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. De Opdrachtgever wordt Schriftelijk van de nieuwe algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

 

Artikel 3: Offertes en prijzen

3.1   Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. 

3.2   Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de Werkzaamheden. 

3.3   Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4   De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan First Aid Marketing opgegeven wensen ten aanzien van de gewenste werkzaamheden en andere gegevens waarop First Aid Marketing zijn offerte baseert.

3.5   First Aid Marketing kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat of indien er onvoorzien meerwerk optreedt tijdens uitvoering van Werkzaamheden.

3.6   De door First Aid Marketing aan de Opdrachtgever verstrekte offerte en daarbij behorende documenten, ontwerpen en een gepresenteerd (marketing)plan blijven eigendom van First Aid Marketing en mogen zonder toestemming van First Aid Marketing niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden. Handelt de Opdrachtgever in strijd met dit artikel, dan is First Aid Marketing gerechtigd voor het gebruik een marktconforme vergoeding aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1   De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever en First Aid Marketing de Overeenkomst hebben ondertekend of op het moment dat de Opdrachtgever op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de offerte van First Aid Marketing.

4.2   Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan First Aid Marketing wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dan dient hij First Aid Marketing, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

5.1   First Aid Marketing zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal First Aid Marketing de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de Werkzaamheden.

5.2   Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het vragen van toestemmingen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van First Aid Marketing.

5.3   First Aid Marketing kan niet garanderen dat het uitvoeren van de Werkzaamheden leidt tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, zoals het hoger komen in de zoekresultaten van zoekmachines, meer omzet, meer websitebezoekers, meer nieuwe klanten of meer naamsbekendheid. De honorering van First Aid Marketing is niet afhankelijk van het resultaat, tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het uitvoeren van Werkzaamheden door First Aid Marketing leidt voor First Aid Marketing tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting.

 

Artikel 6: Verplichtingen van de Opdrachtgever

6.1  De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste oplevering door First Aid Marketing mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

6.2   De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

6.3   De Content dient te voldoen aan de door First Aid Marketing voorgeschreven specificaties.

6.4   De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het openbaar maken van Content waarvan de rechten bij derden liggen.

6.5   Indien de Opdrachtgever aan First Aid Marketing elektronische bestanden e.d. verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.

6.6   De Opdrachtgever dient First Aid Marketing alle autorisaties te verlenen die noodzakelijk zijn om de Werkzaamheden uit te voeren.

6.7   Het is de Opdrachtgever niet toegestaan First Aid Marketing een opdracht te geven tot het vervaardigen van Werk dat inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien First Aid Marketing constateert of een vermoeden heeft dat het door de Opdrachtgever gewenste Werk in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft First Aid Marketing het recht de opdracht te annuleren en de tot dan toe uitgevoerde Werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. First Aid Marketing is niet verplicht te controleren of het door de Opdrachtgever gewenste Werk de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is.

6.8   Wordt het uitvoeren van de Overeenkomst vertraagd door een handelen en/of nalaten van de Opdrachtgever, dan wordt de Opdrachtgever daarvan in kennis gesteld.

6.9   Indien de Opdrachtgever verhuist, dan dient de Opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres Schriftelijk aan First Aid Marketing mede te delen.

6.10 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de algemene voorwaarden, richtlijnen en het beleid van zoekmachines en social media platforms. 

6.11 De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat indien de Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt aan de Website, dat gevolgen kan hebben voor de positie van de Website bij de zoekresultaten van zoekmachines. 

6.12 Indien de Opdrachtgever toerekenbaar niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens First Aid Marketing handelt, dan dient de Opdrachtgever alle schade (daaronder tevens begrepen kosten) te vergoeden die First Aid Marketing daardoor lijdt of heeft geleden.

 

Artikel 7: Uitvoeringstermijn

7.1   Een door First Aid Marketing opgegeven termijn voor het volbrengen van de Werkzaamheden heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt. De Opdrachtgever dient First Aid Marketing in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn Schriftelijk in gebreke te stellen.

7.2   Indien First Aid Marketing gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan First Aid Marketing ter beschikking heeft gesteld.

7.3   In het geval dat een door First Aid Marketing met de Opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. 

 

Artikel 8: Controle en goedkeuring

8.1   Alvorens tot publicatie wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen het concept van het Werk te controleren en goed te keuren. 

8.2   Indien de Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn overgaat tot het controleren van het concept, dan is First Aid Marketing nimmer verantwoordelijk voor de eventuele vertraging die daaruit voortvloeit.

8.3   Indien de Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven op het concept van het Werk, zonder een deugdelijke en/of volledig controle uit te voeren, dan is dat volledig voor risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 9: Klachten

9.1   Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, Schriftelijk aan First Aid Marketing te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

9.2   De Opdrachtgever dient First Aid Marketing de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken en binnen een redelijke termijn herstelwerkzaamheden uit te voeren.

9.3   Indien een gebrek aan het Werk veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de Opdrachtgever, dan zijn alle kosten die First Aid Marketing heeft moeten maken om het gebrek te herstellen voor rekening van de Opdrachtgever.

9.4   Herstelwerkzaamheden die zonder toestemming van First Aid Marketing door een derde of door de Opdrachtgever zelf zijn uitgevoerd worden nimmer vergoed en geven de Opdrachtgever niet het recht de betaling op te schorten.

9.5   De aansprakelijkheid van First Aid Marketing is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 18.

9.6   Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.


Artikel 10: Inschakelen van derden

10.1   Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan First Aid Marketing, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

10.2   Indien First Aid Marketing op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan First Aid Marketing namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.

10.3   Indien bij de uitvoering van de opdracht First Aid Marketing volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico diensten van derden betrekt, waarna deze diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze diensten ook gelden jegens de Opdrachtgever. 

 

Artikel 11: Inloggegevens

11.1   Indien First Aid Marketing inloggegevens van de Opdrachtgever ontvangt, dan zal First Aid Marketing verantwoordelijk omgaan met deze inloggegevens.

11.2   Indien de Opdrachtgever inloggegevens wijzigt van een account waar First Aid Marketing in het kader van de Overeenkomst toegang tot dient te hebben, dan dient de Opdrachtgever zijn gewijzigde inloggegevens aan First Aid Marketing kenbaar te maken.

11.3   Indien een ongeautoriseerde derde kennis neemt van inloggegevens van de Opdrachtgever en/of toegang heeft tot een account van de Opdrachtgever, dan is First Aid Marketing waarvoor niet aansprakelijk. In een dergelijk geval dient de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk zijn inloggegevens te wijzigen en mee te werken bij het beperken van de schade ten gevolge van het ongeautoriseerde gebruik. Constateert First Aid Marketing een hackerattack/ongeautoriseerd gebruik m.b.t. inloggegevens en/of een account van de Opdrachtgever, dan stelt First Aid Marketing de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

Artikel 12: Google Ads campagne

12.1   Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van Google Ads, dan worden de kosten voor de Google Ads campagne(s) door Google aan de Opdrachtgever in rekening gebracht en is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het betalen van de vergoedingen aan Google, ook indien First Aid Marketing de Opdrachtgever adviseert over deze dienst van Google. Het niet voldoen door de Opdrachtgever van zijn (financiële) verplichtingen jegens Google kan nimmer leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid aan de zijde van First Aid Marketing. 

12.2   De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het budgetbeheer van de Google Ads campagne(s).

 

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

13.1   De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Content berusten bij de Opdrachtgever of diens licentiegevers. De Opdrachtgever verleent First Aid Marketing voor het uitvoeren van de Werkzaamheden een licentie op de Content.

13.2   De intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op het Werk blijven eigendom van First Aid Marketing of van zijn licentiegever, tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen dat intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen. 

13.3   De Opdrachtgever dient de intellectuele eigendomsrechten van First Aid Marketing en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.

13.4   Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever. 

13.5   De Opdrachtgever dient zelf na te gaan of de Content geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

13.6   Tenzij het Werk er zich niet voor leent, is First Aid Marketing te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het Werk te (laten) vermelden en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het Werk zonder vermelding van de naam van First Aid Marketing openbaar te maken of te verveelvoudigen.

13.7   Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door First Aid Marketing tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van First Aid Marketing, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 

13.8   Het is First Aid Marketing toegestaan standaard software, opensource software of nieuwe generieke deelcomponenten van software waaruit het Werk bestaat te gebruiken en aan een derde ter beschikking te stellen. 

13.9   Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch First Aid Marketing jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

13.10 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij First Aid Marketing voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

 

Artikel 14: Gebruik en licentie

14.1   Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met First Aid Marketing, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van het Werk voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Werk, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de Overeenkomst aan First Aid Marketing bekend te zijn gemaakt.

14.2   De Opdrachtgever is zonder de Schriftelijke toestemming van First Aid Marketing niet gerechtigd het Werk ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve Werk, heeft First Aid Marketing recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van First Aid Marketing een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 

14.3   Het is de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

14.4   Vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

14.5   Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. 

14.6   First Aid Marketing heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om het Werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 15: Honorarium en bijkomende kosten

15.1   Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die First Aid Marketing voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

15.2   Indien First Aid Marketing door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere Werkzaamheden te verrichten, dienen deze Werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van het gebruikelijk door First Aid Marketing gehanteerde uurtarief.

15.3   Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Opdrachtgever, dan heeft First Aid Marketing na een opgave van de Opdrachtgever het recht de administratie van de Opdrachtgever door een door First Aid Marketing te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,- afwijkt van de opgave en de afrekening door de Opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de Opdrachtgever. 

15.4   First Aid Marketing heeft het recht jaarlijks zijn tarieven aan te passen. De Opdrachtgever wordt Schriftelijk van een tariefwijziging in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

 

Artikel 16: Facturatie betaling

16.1   Facturen worden via de e-mail naar de Opdrachtgever gestuurd.

16.2   Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door First Aid Marketing nog geen (volledige) betaling is ontvangen, dan is de Opdrachtgever in verzuim en is de Opdrachtgever rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente. 

16.3   Alle door First Aid Marketing gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

16.4   First Aid Marketing heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor de Werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. 

16.5   De Opdrachtgever verricht de aan First Aid Marketing verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening. De Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte Werkzaamheden op te schorten.

16.6   Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de Opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.

16.7   Rechten worden aan de Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten Overeenkomsten verschuldigde vergoedingen volledig betaald heeft.

 

Artikel 17: Opzegging en ontbinding van de Overeenkomst

17.1   Wanneer de Opdrachtgever een Overeenkomst voortijdig opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte Werkzaamheden te betalen.

17.2   Indien de Overeenkomst door First Aid Marketing wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte Werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van First Aid Marketing redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

17.3   De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door First Aid Marketing op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

17.4   Zowel First Aid Marketing als de Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de Opdrachtgever heeft First Aid Marketing het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

17.5   In geval van ontbinding door de Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door First Aid Marketing zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat First Aid Marketing ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die First Aid Marketing vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

17.6   Wanneer de Werkzaamheden bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke Werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende Overeenkomst, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze Overeenkomst kan slechts worden beëindigd door Schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, tenzij partijen een andere opzegtermijn zijn overeengekomen.

 

Artikel 18: Aansprakelijkheid en verjaring

18.1   First Aid Marketing is niet aansprakelijk voor:

  1. Fouten of tekortkomingen in de Content;
  2. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  3. Fouten of tekortkomingen van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden;
  4. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
  5. Fouten of tekortkomingen in het Werk, indien de Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.1 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt;
  6. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden.

 

18.2   First Aid Marketing is niet aansprakelijk voor de werking van (online) diensten, software, systemen en producten van derden.

18.3   Indien de Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het Werk, dan sluit First Aid Marketing iedere aansprakelijkheid uit.

18.4   First Aid Marketing is niet aansprakelijk voor het dalen van de positie van de Website in de zoekresultaten van een zoekmachine.

18.5   First Aid Marketing is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers.

18.6   First Aid Marketing is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Website. De Opdrachtgever dient er zelf voor zorg te dragen dat de inhoud van de Website niet in strijd met de wet is en niet de (auteurs)rechten van derden schendt.

18.7   First Aid Marketing is niet aansprakelijk voor het verlies van door de Opdrachtgever toegepaste inloggegevens. First Aid Marketing is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van inloggegevens wordt gemaakt.

18.8   First Aid Marketing is niet aansprakelijk indien het resultaat voortvloeiende uit de Werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever.

18.9   De Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, kan First Aid Marketing niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

18.10 Iedere aansprakelijkheid van First Aid Marketing voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, vertragingsschade, bedrijfsstagnatie, reputatieschade, dataverlies, arbeidskosten en opgelegde boetes.

18.11 Indien First Aid Marketing aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van First Aid Marketing beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van First Aid Marketing gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 10.000,-.

18.12 Rechtsvorderingen verjaren na verloop van 1 jaar nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

 

Artikel 19: Overmacht

19.1   First Aid Marketing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Van overmacht aan de zijde van First Aid Marketing is onder andere sprake indien First Aid Marketing verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, oorlog, terrorisme, diefstal, brand, epidemieën, pandemie, overheidsmaatregelen, ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens First Aid Marketing de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren, fouten in software, website of (online) diensten van derden, een niet-toerekenbare tekortkoming van een door First Aid Marketing ingeschakelde derde partij en wijzigingen in wet- en regelgeving.

19.2   First Aid Marketing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat First Aid Marketing zijn verplichtingen had moeten nakomen.

19.3   Indien uitvoering van de Overeenkomst wegens overmacht tijdelijk niet mogelijk is, dan geeft dat de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. 

19.4   Indien de Overeenkomst wegens een overmachtssituatie wordt ontbonden of de uitvoering van de Werkzaamheden wegens een overmachtssituatie wordt opgeschort, dan heeft First Aid Marketing het recht alle reeds uitgevoerde Werkzaamheden op basis van het uurtarief van First Aid Marketing en alle reeds gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 20: Persoonsgegevens

20.1   First Aid Marketing verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Opdrachtgever het privacy beleid van First Aid Marketing raadplegen, zie https://www.firstaidmarketing.nl/privacy-beleid.

 

Artikel 21: Vervaltermijn

21.1   Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens First Aid Marketing in verband met de Overeenkomst in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

 

Artikel 22: Overige bepalingen

22.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met First Aid Marketing gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

22.2  Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

22.3   De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

Artikel 23: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1   Op de Overeenkomst tussen First Aid Marketing en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 

23.2   Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de Opdrachtgever en First Aid Marketing worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar First Aid Marketing gevestigd is.

Tjerk Rintjema

Tjerk is de master technische dienst en staat samen met Marlon aan ‘t roer van First Aid Marketing. Op de werkvloer is hij vaak ‘all business', maar hij participeert graag in de borrels. Hij lijkt misschien de cool calm collected boss, maar kijk eens voor de gein naar onze 404 pagina om te zien dat hij ook wel van een feestje houdt.

Tjerk's standaard quote“Let op de cashflow”

Tijdens de Vrij-mi-bo drinkt hij : Gin-Tonic sans tonic

6