Algemene voorwaarden
First Aid Marketing

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter
geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit
de context anders blijkt:
Content: Teksten, video’s, foto’s, afbeeldingen, huisstijl, logo’s,
symbolen, merken, handelsnamen, e.d. die door de
Opdrachtgever worden aangeleverd i.v.m. de
Werkzaamheden;

First Aid Marketing: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: First Aid
Marketing gevestigd aan Zuidlarenstraat 57 Unit 2.02 te Den
Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-
nummer 50998447;

Opdrachtgever: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de
uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met First Aid
Marketing een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te
gaan;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen First Aid Marketing en de

Opdrachtgever;

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;
Werk: De (mobiele) website, de softwareprogrammatuur, de tekst,
het design, het advies, de afbeelding, het ontwerp en ieder
ander werk in de zin van de Auteurswet dat First Aid
Marketing in het kader van de Overeenkomst aan de
Opdrachtgever oplevert of heeft opgeleverd;

Website: De website van de Opdrachtgever waarop de Overeenkomst

betrekking heeft;

Werkzaamheden: Alle door First Aid Marketing ten behoeve van de

Opdrachtgever uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden.
1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens
naar het meervoud.
Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de
Opdrachtgever, van toepassing op alle Overeenkomsten.
2.2. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een
rechtsverhouding tussen First Aid Marketing en de Opdrachtgever, dan wordt de
Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts Schriftelijk worden
overeengekomen.
2.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door First Aid Marketing
vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien First Aid Marketing niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden
verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing

zouden zijn of dat First Aid Marketing het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet
soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. First Aid Marketing heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe
algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. De
Opdrachtgever wordt Schriftelijk van de nieuwe algemene voorwaarden in kennis gesteld en
van de datum van inwerkingtreding.
Artikel 3. Offertes en prijzen
3.1. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig.
3.2. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de
Werkzaamheden.
3.3. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en
aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
First Aid Marketing opgegeven wensen ten aanzien van de gewenste werkzaamheden en
andere gegevens waarop First Aid Marketing zijn offerte baseert.
3.5. First Aid Marketing kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat of indien er onvoorzien
meerwerk optreedt tijdens uitvoering van Werkzaamheden.
3.6. De door First Aid Marketing aan de Opdrachtgever verstrekte offerte en daarbij behorende
documenten, ontwerpen en een gepresenteerd (marketing)plan blijven eigendom van First
Aid Marketing en mogen zonder toestemming van First Aid Marketing niet gebruikt,
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden. Handelt de Opdrachtgever in strijd met dit
artikel, dan is First Aid Marketing gerechtigd voor het gebruik een marktconforme vergoeding
aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever en First Aid
Marketing de Overeenkomst hebben ondertekend of op het moment dat de Opdrachtgever
op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de offerte van First Aid Marketing.
4.2. Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan First Aid
Marketing wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt,
dan dient hij First Aid Marketing, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan
op de hoogte te stellen.
Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
5.1. First Aid Marketing zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren,
de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een
voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal First Aid Marketing
de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de Werkzaamheden.
5.2. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het vragen van
toestemmingen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke
of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van First Aid Marketing.
5.3. First Aid Marketing kan niet garanderen dat het uitvoeren van de Werkzaamheden leidt tot
het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, zoals het hoger komen in de zoekresultaten
van zoekmachines, meer omzet, meer websitebezoekers, meer nieuwe klanten of meer
naamsbekendheid. De honorering van First Aid Marketing is niet afhankelijk van het
resultaat, tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het uitvoeren
van Werkzaamheden door First Aid Marketing leidt voor First Aid Marketing tot een
inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting.
Artikel 6. Verplichtingen van de Opdrachtgever
6.1. De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is
om een tijdige en juiste oplevering door First Aid Marketing mogelijk te maken, zulks in het
bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens
of materialen.
6.2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door
hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
6.3. De Content dient te voldoen aan de door First Aid Marketing voorgeschreven specificaties.

6.4. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het openbaar maken van Content waarvan de
rechten bij derden liggen.
6.5. Indien de Opdrachtgever aan First Aid Marketing elektronische bestanden e.d. verstrekt,
garandeert de Opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten
van derden wordt gemaakt, alsmede dat de elektronische bestanden e.d. vrij zijn van
virussen en defecten.
6.6. De Opdrachtgever dient First Aid Marketing alle autorisaties te verlenen die noodzakelijk zijn
om de Werkzaamheden uit te voeren.
6.7. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan First Aid Marketing een opdracht te geven tot het
vervaardigen van Werk dat inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet
beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van
derden. Indien First Aid Marketing constateert of een vermoeden heeft dat het door de
Opdrachtgever gewenste Werk in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft First Aid
Marketing het recht de opdracht te annuleren en de tot dan toe uitgevoerde Werkzaamheden
aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. First Aid Marketing is niet verplicht te
controleren of het door de Opdrachtgever gewenste Werk de rechten van derden schendt of
in strijd met de wet is.
6.8. Wordt het uitvoeren van de Overeenkomst vertraagd door een handelen en/of nalaten van de
Opdrachtgever, dan wordt de Opdrachtgever daarvan in kennis gesteld.
6.9. Indien de Opdrachtgever verhuist, dan dient de Opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig
mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres Schriftelijk aan First Aid Marketing mede te delen.
6.10. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de algemene
voorwaarden, richtlijnen en het beleid van zoekmachines en social media platforms.
6.11. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat indien de Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt
aan de Website, dat gevolgen kan hebben voor de positie van de Website bij de
zoekresultaten van zoekmachines.
6.12. Indien de Opdrachtgever toerekenbaar niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn
contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of
onrechtmatig jegens First Aid Marketing handelt, dan dient de Opdrachtgever alle schade
(daaronder tevens begrepen kosten) te vergoeden die First Aid Marketing daardoor lijdt of
heeft geleden.
Artikel 7. Uitvoeringstermijn
7.1. Een door First Aid Marketing opgegeven termijn voor het volbrengen van de
Werkzaamheden heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de
Overeenkomst anders blijkt. De Opdrachtgever dient First Aid Marketing in het geval van
overschrijding van de opgegeven termijn Schriftelijk in gebreke te stellen.
7.2. Indien First Aid Marketing gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de
Overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever
deze juist en volledig aan First Aid Marketing ter beschikking heeft gesteld.
7.3. In het geval dat een door First Aid Marketing met de Opdrachtgever overeengekomen
opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn
macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven
in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de
periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
Artikel 8. Controle en goedkeuring
8.1. Alvorens tot publicatie wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen
het concept van het Werk te controleren en goed te keuren.
8.2. Indien de Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn overgaat tot het controleren van
het concept, dan is First Aid Marketing nimmer verantwoordelijk voor de eventuele vertraging
die daaruit voortvloeit.
8.3. Indien de Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven op het concept van het Werk,
zonder een deugdelijke en/of volledig controle uit te voeren, dan is dat volledig voor risico
van de Opdrachtgever.
Artikel 9. Klachten
9.1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na
afronding van de opdracht, Schriftelijk aan First Aid Marketing te worden meegedeeld, bij

gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te
hebben aanvaard.
9.2. De Opdrachtgever dient First Aid Marketing de mogelijkheid te geven een klacht te
onderzoeken en binnen een redelijke termijn herstelwerkzaamheden uit te voeren.
9.3. Indien een gebrek aan het Werk veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de
Opdrachtgever, dan zijn alle kosten die First Aid Marketing heeft moeten maken om het
gebrek te herstellen voor rekening van de Opdrachtgever.
9.4. Herstelwerkzaamheden die zonder toestemming van First Aid Marketing door een derde of
door de Opdrachtgever zelf zijn uitgevoerd worden nimmer vergoed en geven de
Opdrachtgever niet het recht de betaling op te schorten.
9.5. De aansprakelijkheid van First Aid Marketing is te allen tijde beperkt tot hetgeen is
opgenomen in artikel 18.
9.6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
Artikel 10. Inschakelen van derden
10.1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden door of namens de
Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan First Aid Marketing, voor
rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen
hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.
10.2. Indien First Aid Marketing op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor
kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.
Desgewenst kan First Aid Marketing namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.
10.3. Indien bij de uitvoering van de opdracht First Aid Marketing volgens uitdrukkelijke
afspraak voor eigen rekening en risico diensten van derden betrekt, waarna deze diensten
worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene
voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid
en levering van deze diensten ook gelden jegens de Opdrachtgever.
Artikel 11. Inloggegevens
11.1. Indien First Aid Marketing inloggegevens van de Opdrachtgever ontvangt, dan zal First Aid
Marketing verantwoordelijk omgaan met deze inloggegevens.
11.2. Indien de Opdrachtgever inloggegevens wijzigt van een account waar First Aid
Marketing in het kader van de Overeenkomst toegang tot dient te hebben, dan dient de
Opdrachtgever zijn gewijzigde inloggegevens aan First Aid Marketing kenbaar te maken.
11.3. Indien een ongeautoriseerde derde kennis neemt van inloggegevens van de
Opdrachtgever en/of toegang heeft tot een account van de Opdrachtgever, dan is First Aid
Marketing waarvoor niet aansprakelijk. In een dergelijk geval dient de Opdrachtgever zo
spoedig mogelijk zijn inloggegevens te wijzigen en mee te werken bij het beperken van de
schade ten gevolge van het ongeautoriseerde gebruik. Constateert First Aid Marketing een
hackerattack/ongeautoriseerd gebruik m.b.t. inloggegevens en/of een account van de
Opdrachtgever, dan stelt First Aid Marketing de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk
op de hoogte.
Artikel 12. Google Ads campagne
12.1. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van Google Ads, dan worden de kosten voor
de Google Ads campagne(s) door Google aan de Opdrachtgever in rekening gebracht en is
de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het betalen van de vergoedingen aan Google,
ook indien First Aid Marketing de Opdrachtgever adviseert over deze dienst van Google. Het
niet voldoen door de Opdrachtgever van zijn (financiële) verplichtingen jegens Google kan
nimmer leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid aan de zijde van First Aid Marketing.
12.2. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het budgetbeheer van de Google Ads
campagne(s).
Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Content berusten bij de
Opdrachtgever of diens licentiegevers. De Opdrachtgever verleent First Aid Marketing voor
het uitvoeren van de Werkzaamheden een licentie op de Content.
13.2. De intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op het Werk
blijven eigendom van First Aid Marketing of van zijn licentiegever, tenzij partijen uitdrukkelijk
Schriftelijk zijn overeengekomen dat intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen.

13.3. De Opdrachtgever dient de intellectuele eigendomsrechten van First Aid Marketing en
van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.
13.4. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van
onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening-
of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een
eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de
Opdrachtgever.
13.5. De Opdrachtgever dient zelf na te gaan of de Content geen inbreuk maakt op de
intellectuele eigendomsrechten van derden.
13.6. Tenzij het Werk er zich niet voor leent, is First Aid Marketing te allen tijde gerechtigd
om zijn naam op of bij het Werk te (laten) vermelden en is het de Opdrachtgever niet
toegestaan zonder voorafgaande toestemming het Werk zonder vermelding van de naam van
First Aid Marketing openbaar te maken of te verveelvoudigen.
13.7. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door First Aid
Marketing tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen,
films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van First Aid Marketing,
ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
13.8. Het is First Aid Marketing toegestaan standaard software, opensource software of
nieuwe generieke deelcomponenten van software waaruit het Werk bestaat te gebruiken en
aan een derde ter beschikking te stellen.
13.9. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch First Aid
Marketing jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en
gegevens.
13.10. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door
de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele
eigendom beschermde zaken, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking
gesteld zijn, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke
voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij First Aid Marketing
voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel
financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
Artikel 14. Gebruik en licentie
14.1. Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de
Overeenkomst met First Aid Marketing, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van het Werk
voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de
bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken
gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Werk, waarvoor op het
moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze
voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de Overeenkomst aan First Aid
Marketing bekend te zijn gemaakt.
14.2. De Opdrachtgever is zonder de Schriftelijke toestemming van First Aid Marketing niet
gerechtigd het Werk ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen.
In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen
wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve Werk, heeft First Aid
Marketing recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste driemaal
het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in
verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van First Aid Marketing
een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
14.3. Het is de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde
resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever
verstrekte licentie komt te vervallen:
a. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming
van de Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis
is;
b. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de
gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
14.4. First Aid Marketing heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever,
de vrijheid om het Werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 15. Honorarium en bijkomende kosten
15.1. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die First Aid Marketing
voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
15.2. Indien First Aid Marketing door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,
deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht
of briefing genoodzaakt is meer of andere Werkzaamheden te verrichten, dienen deze
Werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van het gebruikelijk door First Aid
Marketing gehanteerde uurtarief.
15.3. Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of
omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Opdrachtgever, dan heeft
First Aid Marketing na een opgave van de Opdrachtgever het recht de administratie van de
Opdrachtgever door een door First Aid Marketing te kiezen accountant te laten controleren.
Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,- afwijkt van de
opgave en de afrekening door de Opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor
rekening van de Opdrachtgever.
15.4. First Aid Marketing heeft het recht jaarlijks zijn tarieven aan te passen. De
Opdrachtgever wordt Schriftelijk van een tariefwijziging in kennis gesteld en van de datum
van inwerkingtreding.
Artikel 16. Facturatie betaling
16.1. Facturen worden via de e-mail naar de Opdrachtgever gestuurd.
16.2. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het
verstrijken van deze termijn door First Aid Marketing nog geen (volledige) betaling is
ontvangen, dan is de Opdrachtgever in verzuim en is de Opdrachtgever rente verschuldigd
gelijk aan de wettelijke handelsrente.
16.3. Alle door First Aid Marketing gemaakte kosten, zoals proceskosten en
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische
bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen,
komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld
op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.
16.4. First Aid Marketing heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen
voor de Werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de
opdracht.
16.5. De Opdrachtgever verricht de aan First Aid Marketing verschuldigde betalingen
zonder korting of verrekening. De Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van
reeds verrichte Werkzaamheden op te schorten.
16.6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al wijst de Opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.
16.7. Rechten worden aan de Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de
voorwaarde dat de Opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten Overeenkomsten
verschuldigde vergoedingen volledig betaald heeft.
Artikel 17. Opzegging en ontbinding van de Overeenkomst
17.1. Wanneer de Opdrachtgever een Overeenkomst voortijdig opzegt, dient hij, naast een
schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan
verrichte Werkzaamheden te betalen.
17.2. Indien de Overeenkomst door First Aid Marketing wordt ontbonden wegens een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Opdrachtgever,
dient de Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte
kosten met betrekking tot de tot dan verrichte Werkzaamheden te betalen. Gedragingen van
de Opdrachtgever op grond waarvan van First Aid Marketing redelijkerwijs niet meer gevergd
kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als
toerekenbare tekortkoming.
17.3. De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste
omvatten de kosten voortvloeiend uit de door First Aid Marketing op eigen naam voor de
vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30%
van het resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van
de opdracht verschuldigd zou zijn.

17.4. Zowel First Aid Marketing als de Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst
onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige)
surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de Opdrachtgever heeft First
Aid Marketing het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan
in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
17.5. In geval van ontbinding door de Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de verplichtingen door First Aid Marketing zullen de reeds geleverde
prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van
ongedaanmaking zijn, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat First Aid Marketing ten aanzien
van die prestaties in verzuim is. Bedragen die First Aid Marketing vóór de ontbinding heeft
gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar
behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin
bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct
opeisbaar.
17.6. Wanneer de Werkzaamheden bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke
Werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende Overeenkomst, tenzij Schriftelijk anders is
overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze Overeenkomst kan slechts worden
beëindigd door Schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van
ten minste drie maanden, tenzij partijen een andere opzegtermijn zijn overeengekomen.
Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring
18.1. First Aid Marketing is niet aansprakelijk voor:
a. Fouten of tekortkomingen in de Content;
b. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de
Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de
Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens/materialen;
c. Fouten of tekortkomingen van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden;
d. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van
toeleveranciers;
e. Fouten of tekortkomingen in het Werk, indien de Opdrachtgever overeenkomstig het
bepaalde in artikel 8.1 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is
gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt;
f. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten
kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene
voorwaarden.
18.2. First Aid Marketing is niet aansprakelijk voor de werking van (online) diensten,
software, systemen en producten van derden.
18.3. Indien de Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het Werk, dan sluit
First Aid Marketing iedere aansprakelijkheid uit.
18.4. First Aid Marketing is niet aansprakelijk voor het dalen van de positie van de Website
in de zoekresultaten van een zoekmachine.
18.5. First Aid Marketing is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door
hackers.
18.6. First Aid Marketing is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Website. De
Opdrachtgever dient er zelf voor zorg te dragen dat de inhoud van de Website niet in strijd
met de wet is en niet de (auteurs)rechten van derden schendt.
18.7. First Aid Marketing is niet aansprakelijk voor het verlies van door de Opdrachtgever
toegepaste inloggegevens. First Aid Marketing is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten
die het gevolg zijn van misbruik dat van inloggegevens wordt gemaakt.
18.8. First Aid Marketing is niet aansprakelijk indien het resultaat voortvloeiende uit de
Werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever.
18.9. De Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem
verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de
Opdrachtgever dit nalaat, kan First Aid Marketing niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
18.10. Iedere aansprakelijkheid van First Aid Marketing voor gevolgschade is uitgesloten.
Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste
besparingen, omzetverlies, vertragingsschade, bedrijfsstagnatie, reputatieschade,
dataverlies, arbeidskosten en opgelegde boetes.

18.11. Indien First Aid Marketing aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een
bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de
aansprakelijkheid van First Aid Marketing beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar
van First Aid Marketing gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering
overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 10.000,-.
18.12. Rechtsvorderingen verjaren na verloop van 1 jaar nadat de Opdrachtgever de schade
heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
Artikel 19. Overmacht
19.1. First Aid Marketing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij
daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Van overmacht aan de zijde van First
Aid Marketing is onder andere sprake indien First Aid Marketing verhinderd wordt zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge
van: internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, storing
in het e-mailverkeer, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring,
stakingen, oorlog, terrorisme, diefstal, brand, epidemieën, pandemie, overheidsmaatregelen,
ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens First
Aid Marketing de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren, fouten in software, website of
(online) diensten van derden, een niet-toerekenbare tekortkoming van een door First Aid
Marketing ingeschakelde derde partij en wijzigingen in wet- en regelgeving.
19.2. First Aid Marketing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat First Aid Marketing zijn
verplichtingen had moeten nakomen.
19.3. Indien uitvoering van de Overeenkomst wegens overmacht tijdelijk niet mogelijk is,
dan geeft dat de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
19.4. Indien de Overeenkomst wegens een overmachtssituatie wordt ontbonden of de
uitvoering van de Werkzaamheden wegens een overmachtssituatie wordt opgeschort, dan
heeft First Aid Marketing het recht alle reeds uitgevoerde Werkzaamheden op basis van het
uurtarief van First Aid Marketing en alle reeds gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in
rekening te brengen.
Artikel 20. Persoonsgegevens
20.1. First Aid Marketing verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de
verwerking van persoonsgegevens kan de Opdrachtgever het privacy beleid van First Aid
Marketing raadplegen, zie [link naar privacy beleid op de website].
Artikel 21. Vervaltermijn
21.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens First Aid Marketing in
verband met de Overeenkomst in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de
Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze
rechten.
Artikel 22. Overige bepalingen
22.1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met First Aid Marketing
gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn
gehele onderneming.
22.2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht
aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de
uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en
omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling
worden gebonden.
22.3. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te
bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
Artikel 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1. Op de Overeenkomst tussen First Aid Marketing en de Opdrachtgever is het
Nederlands recht van toepassing.
23.2. Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de
Opdrachtgever en First Aid Marketing worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter
in het arrondissement waar First Aid Marketing gevestigd is.